Początki Katedry sięgają momentu powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach którego powołano Wydział Prawno – Ekonomiczny. Formalnie powołanie Katedry nastąpiło rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 18 stycznia 1946 roku w sprawie  utworzenia katedr i zakładów  naukowych na Wydziale Prawno – Ekonomicznym UMK, które weszło w życie z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 1945 roku. Nawiązując do tradycji przedwojennych nosiła ona nazwę Katedry Skarbowości i Prawa Skarbowego. Dopiero od początku roku akademickiego 1950/51 rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki zmieniono jej nazwę na: Katedra Prawa Finansowego.

Samo formalne powołanie Katedry nie oznaczało bynajmniej jeszcze jej rzeczywistego zaistnienia. Podstawowym problemem był brak kadr naukowych. Władze powstającego wydziału kilkakrotnie zwracały się do istniejących wówczas ośrodków uniwersyteckich z prośbami o pomoc kadrową. Dopiero w początkach stycznia 1946 roku pozyskano do pracy naukowej dr Leona Kurowskiego. Problemem było to, że  zamieszkiwał on w Warszawie, gdzie był zatrudniony w charakterze podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu, mógł więc tylko dojeżdżać do pracy w Toruniu. Mimo tych problemów z początkiem stycznia 1946 roku dr Leon Kurowski, który z dniem 1 sierpnia 1946 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, przystąpił do organizowania Katedry, która „składała się” wówczas tylko z jego osoby. Krótko jedynie w  Katedrze jako asystent zatrudniony był w owym czasie Zbigniew Zdrójkowski. Przeszedł on jednak rychło do Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa, by zasłynął później jako badacz prawa chełmińskiego.

Stopniowo zwiększała się liczba osób zatrudnionych w Katedrze. Od 1  września 1946 roku rozpoczął pracę jako asystent Zbigniew Jaśkiewicz, a od 1 września 1947 roku jego żona Jadwiga Jaśkiewiczowa. Obydwoje  byli uprzednio przed 1939 rokiem studentami Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.  Zatrudnieni w Katedrze od dnia 1 września 1949 roku: Wacław Goronowski i Romuald Iwaszkiewicz rozpoczęli studia już na UMK w Toruniu. W latach 1947 – 1949 z Katedrą związany był także Henryk Reniger. Co prawda studia rozpoczął on już na UMK, ale  trudno nie zauważyć jego związków z Wileńszczyzną, za którą walczył w szeregach VI Brygady AK. Po opuszczeniu UMK H. Reniger nie zrezygnował bynajmniej z pracy naukowej. Kontynuował ją na Uniwersytecie Warszawskim (w latach 1949 – 1956), a następnie od 1956 roku na UMCS w Lublinie, by w 1984 roku objąć Katedrę Prawa Finansowego na Wydziale  Prawa Kanonicznego  i Świeckiego na KUL. 

Rozwój Katedry został gwałtownie przecięty przez decyzję o stopniowej likwidacji Wydziału Prawa. Już w 1951 roku wstrzymano nabór studentów na pierwszy rok. Stopniowo w latach 1952 – 53 odchodzili też pracownicy naukowi Katedry Prawa Finansowego. Katedra Prawa Finansowego rozpoczęła ponownie swoją działalność w 1961 roku.  Kierownikiem Katedry został prof. dr Zbigniew Jaśkiewicz, który jednocześnie kierował Katedrą Finansów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Prof. dr Z. Jaśkiewicz prowadził Katedrę Prawa Finansowego w Toruniu do końca roku akademickiego 1969/1970, a po utworzeniu w 1970 roku Uniwersytetu Gdańskiego poświęcił się całkowicie pracy naukowo-dydaktycznej w tej uczelni. Stanowisko kierownika Zakładu objął z dniem 1 października 1970 roku uczeń i współpracownik prof. dr Z. Jaśkiewicza - doc. dr Eligiusz Drgas. 

Stopniowo następował rozwój kadrowy Katedry. Niestety w 1961 roku niemożliwe było pełne odtworzenie składu Katedry sprzed 1953 roku. W ślad za prof. Z. Jaśkiewiczem do pracy w Katedrze przystąpił za to od 1 października 1961 roku jego uczeń i jednocześnie następca na stanowisku kierownika Katedry – dr Eligiusz Drgas. Można to potraktować jako jego powrót, albowiem w 1950 roku uzyskał stopień magistra prawa właśnie na Wydziale  Prawa UMK. W roku 1970 został  mianowany na stanowisko docenta.

W 1962 roku prof. dr hab. Jan Głuchowski ukończył  Wydział Morski Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W tymże samym roku rozpoczął pracę w Katedrze. Już w niecałe 3 lata później (6 czerwca 1965 roku) obronił rozprawę doktorską pt. „Lokaty budżetowe w Polsce Ludowej”. W 1970 roku obronił na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego rozprawę habilitacyjną pt. „Wewnętrzny kredyt publiczny w budżetach europejskich  państw socjalistycznych. W październiku 1977 roku został  profesorem nadzwyczajnym, a w 1986 roku profesorem zwyczajnym prawa. W 1991 roku prof. J. Głuchowski został ambasadorem RP w Bangladeszu, co spowodowało  zawieszenie jego działalności w ramach Katedry. Po powrocie  przeniósł się na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, gdzie kieruje Katedrą  Zarządzania Finansami.

W 1971 roku  pracę w Katedrze rozpoczął Andrzej Borodo. Specjalizował się w problematyce prawa budżetowego. Wynikiem jego zainteresowań naukowych była rozprawa doktorska pt.: „Zupełność budżetu w PRL”, którą obronił w 1974 roku. W 1983 roku obronił z kolei rozprawę habilitacyjną pt. „Charakter prawny planów finansowych”. W 1994 roku uzyskał stopień naukowy profesora. Od roku 1996 jest kierownikiem wyodrębnionego z Katedry Zakładu Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego.

Od dnia 2 września 1974 r. w Zakładzie Prawa Finansowego zatrudniony został na stanowisku asystenta Bogumił Brzeziński. Rozprawę doktorską, której promotorem był prof. dr hab. Jan Głuchowski, pod tytułem: "Rola Sejmowej Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów w procesie budżetowym", obronił na Wydziale Prawa i Administracji UMK w 1979 r. W 1989 roku B. Brzeziński na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Kompetencje prawotwórcze rad narodowych w dziedzinie podatków i opłat" uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1990 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1997 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Kolejną osobą, która powiększyła w 1977 roku grono pracowników Katedry był Wojciech Matuszewski - absolwent Wydziału Ekonomii UMK. W swej pracy naukowej zajmuje się głównie  szeroko rozumianą problematyką prawa bankowego. W 1986 roku obronił na Wydziale Ekonomiki Przemysłu Uniwersytetu Gdańskiego rozprawę doktorską pt.:  „Kredytowanie konsumpcji indywidualnej w Polsce”, napisaną pod  kierunkiem  prof. dr hab. M. Łukaszewskiego. 

W roku 1986 pracę w Katedrze rozpoczął mgr Marek Kalinowski.  Pod kierunkiem prof. dr hab. J. Głuchowskiego przygotował  pracę doktorską pt.: „Obligacje  przedsiębiorstw i banków państwowych”, obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UMK  w 1991 roku. W roku 2000 obronił rozprawę habilitacyjną pt. „Podmiotowość prawna podatnika” (wyd. Toruń 1999). W roku 2003 został profesorem zwyczajnym.

W 1991 roku odszedł na emeryturę dotychczasowy kierownik Katedry doc. dr E. Drgas. Funkcję tę objął prof. J. Głuchowski i pełnił ją dodo wyjazdu na placówkę dyplomatycznąw Bangladeszu, kiedy to została objęta przez prof. B. Brzezińskiego

Zaznaczyć warto, że od 1956 roku kilkakrotnie następowały zmiany nazwy Katedry. I tak od roku 1969  Katedra nosiła  nazwę Zakładu Prawa Finansowego, zaś od dnia 1 stycznia 1990 roku do chwili obecnej -  Katedry Prawa Finansów Publicznych. Tak więc już w Katedrze Prawa Finansów Publicznych w roku 1992 pracę jako asystent podjęła mgr Agnieszka  Olesińska. Dnia 16 czerwca 1999 roku obroniła rozprawę doktorską  pt.: „Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika”.

Dr Wojciech Morawskipodjął pracę  w Katedrze dopiero w roku 1996. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2001 r. broniąc rozprawy doktorskiej nt.: Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym. W 2000 roku, po ukończeniu studiów na WPiA UMK w Toruniu, w Katedrze Prawa Finansów Publicznych jako asystent pracę podjął mgr Adam Zalasiński. Wynikiem prowadzonych przez niego badań była rozprawa doktorska obroniona w czerwcu 2005 r. na temat: „Zakaz dyskryminacji w sferze podatków bezpośrednich w prawie podatkowym Wspólnoty Europejskiej”.

W 2006 r., tuż po obronie rozprawy doktorskiej pt. „Prawna regulacja akcyzy we wspólnotowym prawie europejskim na tle teorii opodatkowania konsumpcji”, pracę w Katedrze rozpoczął z kolei dr Krzysztof Lasiński-Sulecki. Do grona pracowników Katedry z dniem 1 pażdziernika 2007 r. dołączyła zaś dr Ewa Prejs, która po odbyciu studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, w dniu 26 lutego 2007 r.  obroniła rozprawę doktorską nt. "Harmonizacja zasad opodatkowania dochodu spółek we Wspólnocie Europejskiej".
Z dniem 1 marca 2019 r. Kierownikiem Katedry Prawa Finasów Publicznych został dr. hab. Wojciech Morawski, prof. UMK.